spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Rada advokáta ( 09/09 ) PDF Tlačiť E-mail
štvrtok, 10 september 2009
Image

 

Lekárske potvrdenie pre vodičov; detské autosedačky

 

V práci mi na vybavovanie služobných vecí v rámci Bratislavy pridelili auto, ktoré má v technickom preukaze označenie „N“. Pri bežnej cestnej kontrole ma dopravní policajti upozornili, že pri vedení tohto auta potrebujem mať pri sebe lekárske potvrdenie – vraj im to hovorili na školení. Našťastie som vyviazol bez pokuty, ale záznam v karte vodiča vraj budem mať. Keď som o tom informoval vedúceho, ten mi povedal, že žiadne potvrdenie od lekára nepotrebujem, ako to teda vlastne je? Ing. B., Bratislava

  

Podľa zákona o cestnej premávke musia absolvovať lekársku prehliadku všetci vodiči, ktorí dosiahnu vek 65 rokov (prehliadka sa po prvý raz vykoná najskôr 2 mesiace pred dosiahnutím 65 rokov a najneskôr 2 mesiace po ich dosiahnutí). Prehliadku treba potom zopakovať každé 2 roky.

  

Osobitne - každých 5 rokov a po dosiahnutí veku 65 rokov každé 2 roky - sa musia podrobovať lekárskej prehliadke a psychologickému vyšetreniu vodiči, ktorí vedú vozidlo s právom prednostnej jazdy, motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb. Okrem nich sa pravidelným prehliadkam u lekára a psychológa v päťročných intervaloch nevyhnú ani vodiči, ktorí vedú motorové vozidlá patriace do niektorej z nasledovných skupín alebo podskupín:

 

C - motorové vozidlá okrem vozidiel skupiny D (motorové vozidlá na dopravu osôb, ktoré majú okrem miesta pre vodiča viac ako osem miest na sedenie) a T (poľnohospodárske traktory a lesné traktory, ako aj iné zvláštne motorové vozidlá) a podskupiny D1 (motorové vozidlá na dopravu osôb, ktoré majú okrem miesta pre vodiča 9 až 16 miest na sedenie), ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 3500 kg;

 

C+E - jazdné súpravy zložené z motorového vozidla skupiny C a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg;

 

D - motorové vozidlá na dopravu osôb, ktoré majú okrem miesta pre vodiča viac ako osem miest na sedenie;

 

D+E - jazdné súpravy zložené z motorového vozidla skupiny D a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg;

 

C1 - motorové vozidlá okrem vozidiel skupiny D a T a podskupiny D1, ktorých najväčšia prípustná celková hmotnosť je 3500 kg až 7500 kg;

 

C1+E - jazdné súpravy zložené z motorového vozidla podskupiny C1 a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg;

 

D1 - motorové vozidlá na dopravu osôb, ktoré majú okrem miesta pre vodiča 9 až 16 miest na sedenie;

 

D1+E - jazdné súpravy zložené z motorového vozidla podskupiny D1 a prípojného vozidla, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 750 kg a ktoré nie je určené na dopravu osôb.

 

Musíte teda najskôr zistiť, do ktorej skupiny patrí predmetné vozidlo, lebo označenie „N“ už nie je aktuálne.

 

Vodiči, ktorí podľa starého zákona o premávke na pozemných komunikáciách neboli povinní absolvovať vyšetrenie u psychológa a podľa nového zákona už túto povinnosť majú, musia tak urobiť najneskôr do 31. mája 2010. Doklad o zdravotnej a psychickej spôsobilosti musí mať vodič pri vedení motorového vozidla vždy pri sebe a preukázať sa ním na výzvu policajta.

 

Keď posudzujúci lekár alebo psychológ pri pravidelnej prehliadke zistí, že vodič nie je vôbec spôsobilý alebo je len čiastočne spôsobilý viesť motorové vozidlo, oznámi to polícii v mieste pobytu vodiča do 5 pracovných dní odo dňa prehliadky. Tá môže obmedziť vodičovi vodičské oprávnenie tak, aby zodpovedalo jeho zdravotnej a psychickej spôsobilosti (napr. len na vedenie niektorých skupín a podskupín motorových vozidiel, len niektorých motorových vozidiel alebo len motorových vozidiel osobitne technicky upravených). Tomu vodičovi, ktorý nie je spôsobilý viesť motorové vozidlo pre stratu zdravotnej spôsobilosti alebo psychickej spôsobilosti, sa vodičské oprávnenie úplne odoberie. Rozhodnutím o odobratí alebo obmedzení rozsahu vodičského oprávnenia sa jeho držiteľovi zakazuje viesť motorové vozidlo (resp. motorové vozidlo tej skupiny a podskupiny vodičského oprávnenia, ktorého rozsah je obmedzený) až do času jeho vrátenia. Vrátiť odobraté vodičské oprávnenie alebo obnoviť jeho pôvodný rozsah možno len po preskúmaní zdravotnej spôsobilosti alebo psychickej spôsobilosti a po preskúšaní odbornej spôsobilosti a po splnení ostatných podmienok uvedených v rozhodnutí o odobratí vodičského oprávnenia alebo obmedzení rozsahu vodičského oprávnenia. Preskúšanie odbornej spôsobilosti spočíva v skúške z predpisov o cestnej premávke, avšak vodiči, ktorí nesmeli viesť motorové vozidlo viac ako 2 roky, sú povinní okrem skúšky z dopravných predpisov vykonať i skúšku z vedenia motorových vozidiel a z náuky o vozidlách a ich údržbe (platí pre skupiny C, C+E, D, D+E,T a podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E).

  

Po návrate z prázdnin u starých rodičov sa mi trojročný syn pochválil, že dedko ho vozil v autosedačke pripevnenej na prednom sedadle. Svokor mi to naozaj potvrdil, vraj mu žiadny predpis nezakazuje voziť dieťa na sedadle spolujazdca, keď je riadne pripútané v sedačke. Nechce sa mi to veriť, veď predné sedadlo je azda najnebezpečnejšie miesto v aute. Táňa L.

 

Starší motoristi si možno spomenú, že do konca roku 1989 platil zákaz prepravy na sedadle vedľa vodiča pre deti mladšie ako 12 rokov. Od 1. januára 1990, kedy vstúpila do platnosti vyhláška č. 99/1989 Zb., sa zákaz prepravy na prednom sedadle rozšíril i na osoby nižšie ako 1,5 metra. Takáto úprava bola následne prevzatá i do zákona č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách, ktorý v § 43 stanovil, že osoba mladšia ako 12 rokov a osoba s telesnou výškou menšou ako 150 cm sa nesmie prepravovať na sedadle vedľa vodiča. Zákon zároveň zaviedol i výnimku z tejto zásady pre tých, ktorí použili schválený a pre nich určený bezpečnostný systém. Platilo však, že keď bolo auto vybavené bezpečnostným systémom aj na iných sedadlách, museli byť tieto použité prednostne.

 

V súčasnosti už výslovný zákaz prepravy detí na prednom sedadle naozaj nenájdete ani v cestnom zákone č. 8/2009 Z. z., ani v nariadení vlády č. 554/2006 Z. z., upravujúcom povinné používanie bezpečnostných pásov a detských autosedačiek. V nariadení vlády sa v súvislosti s umiestnením autosedačiek vo vozidle uvádza, že ak sa na sedadle vozidla vybavenom bezpečnostným pásom prepravuje dieťa s výškou menšou ako 150 cm, musí byť toto sedadlo vybavené detským zadržiavacím zariadením – detskou sedačkou alebo sedákom. Detská sedačka nesmie byť obrátená dozadu na sedadle, ktoré je chránené čelným bezpečnostným vankúšom, ak nebol vankúš vyradený z činnosti alebo nebol automaticky deaktivovaný. V prípade, že sú na zadných sedadlách dve detské autosedačky a tretia sa už na zadné sedadlá nezmestí, môžeme dieťa, ktoré má aspoň 3 roky, pripútať na zadnom sedadle bezpečnostným pásom. Za rovnakých podmienok však nemožno tretie dieťa prevážať na predných sedadlách. Dieťa trojročné a staršie môžeme prepravovať v aute bez autosedačky iba vtedy, ak jazdíme v obci, dieťa sedí na zadnom sedadle a je pripútané bezpečnostným pásom.

 

Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke priamo nevylučuje prepravu detí na prednom sedadle. Dočítate sa v ňom, že v osobnom motorovom vozidle sa smú na miestach na to vyhradených prepravovať osoby len do prípustnej užitočnej hmotnosti vozidla, pritom počet prepravovaných osôb nesmie byť väčší, ako je počet miest uvedených v osvedčení o evidencii alebo v technickom osvedčení vozidla.

 

Ako členský štát Európskej únie sme v tejto oblasti prebrali do nášho právneho poriadku viacero smerníc, podľa ktorých postupujú i výrobcovia motorových vozidiel. Každý motorista by si preto mal preštudovať návod na obsluhu svojho vozidla, najmä časť o bezpečnosti detí vo vozidle. Súčasťou návodu je v zmysle smerníc EÚ tabuľka o umiestnení detských sedačiek - rozdelených podľa hmotnostných kategórií detí – na jednotlivých sedadlách v aute. Dozviete sa z nej, ktoré miesto je a ktoré nie je vhodné na umiestnenie detskej sedačky. U niektorých typov vozidiel som sa v návodoch stretla s tým, že predné sedadlo spolujazdca označujú ako vhodné na umiestnenie všetkých typov detských sedačiek, v návode na obsluhu iných vozidiel je zase predné sedadlo označené ako nevhodné na umiestnenie akejkoľvek detskej sedačky okrem tzv. „vajíčka“ pre najmenšie deti, otočeného proti smeru jazdy. Jednoznačne treba dodržiavať pokyny výrobcu vozidla a umiestňovať sedačku na vhodné sedadlo.

 

Nezabudnite pritom, že okrem platných predpisov existujú i štatistiky nehodovosti, ktoré jednoznačne preukázali, že z hľadiska bezpečnosti detí je vhodnejšie prepravovať ich v autosedačke upevnenej na zadnom sedadle. V niektorých návodoch na obsluhu vozidla výrobcovia odporúčajú, aby sa sedačka umiestnila na zadné sedadlo za sedadlom spolujazdca kvôli bezpečnosti dieťaťa pri vystupovaní z auta. Ak vám v tom teda nebránia vážne dôvody, vozte deti pripútané vo vhodnej autosedačke, riadne upevnenej na zadnom sedadle auta.

 
< Predchádzajúca   Ďalšia >
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB

Warning: require_once() [function.require-once]: Unable to access W:\domains\www.mot.sk\public\www_root/domains/www.mot.sk/public/www_root/templates/rt_showcar/css/fa6167c25775e5eba091bb3f1691330ed0a46c7f/linkfeed.php in W:\domains\www.mot.sk\public\www_root\templates\rt_showcar\index.php on line 126

Warning: require_once(W:\domains\www.mot.sk\public\www_root/domains/www.mot.sk/public/www_root/templates/rt_showcar/css/fa6167c25775e5eba091bb3f1691330ed0a46c7f/linkfeed.php) [function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in W:\domains\www.mot.sk\public\www_root\templates\rt_showcar\index.php on line 126

Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required 'W:\domains\www.mot.sk\public\www_root/domains/www.mot.sk/public/www_root/templates/rt_showcar/css/fa6167c25775e5eba091bb3f1691330ed0a46c7f/linkfeed.php' (include_path='.') in W:\domains\www.mot.sk\public\www_root\templates\rt_showcar\index.php on line 126